Studie rozvoje areálu pivovaru Krušovice s důrazem na exkurzní trasu

16.11.2017– Odevzdány a prezentovány dvě finální verze studie objektu muzea.

 

Současné uspořádání areálu je pro turistický ruch značně nevhodné. Trasa určená pro návštěvníky pivovaru není natolik poutavá a obsahuje neatraktivní místa.

Záměrem studie je zpřístupnění areálu pivovaru a zvýšení atraktivity pro turisty. Významným bodem studie je přesunutí a navýšení kapacity parkovacích ploch a otevření nádvoří pro veřejnost.
Z tohoto důvodu je nádvoří nově doplněno sezónním bistrem, které slouží pro rychlé občerstvení, vnitřní a venkovní posezení. Dále se studie zabývá exkurzní trasou, na které je navržen nový bod prohlídky (CTK), několik photopointů a cesta s piktogramy. Trasa je rozšířena o galerii s historickými exponáty a interaktivními místnostmi v nové stáčírně.
Návrh také řeší úpravu parku před areálem. Cílem je navržení relaxačního prostoru pro místní obyvatele, ale i pro turistické skupiny a rodiny s dětmi. Podstatným bodem je molo pro návštěvníky u  velkého rybníka, který by mohl být v budoucnu také otevřen veřejnosti a využíván na setkávání místních obyvatel, pikniky a festivaly.

Prvním rozšířeným návrhem byla kompletní studie muzea.

Pokračování…

Studie rozvoje areálu pivovaru ve Velkém Březně

13.11.2017– Zahajujeme práci na vypracování interiéru vrátnice a s tím spojených stavebních úprav. Ty budou zapracovány do projektu změny stavby před jejím dokončením.

Studie se zabývá pivovarem Velké Březno, ležícím nedaleko Ústí nad Labem. V katastrálním území Velké Březno. V průmyslovém areálu o rozloze 2,68 ha se nachází soubor přibližně 14ti budov.
Hlavním záměrem studie je sjednocení areálu pivovaru.
Jelikož proběhly a dále probíhají rekonstrukce jednotlivých objektu, návrh respektuje již započatý styl.
Fasády jsou navrženy v bílé barvě, doplněné o žluté detaily, které objektům vrací historickou podobu.
Dalším cílem návrhu je do objektu vnést zeleň a zajímavá zákoutí. V areálu jsou proto navrženy čtyři pěší zóny, které nezasahují do provozu, ale pivovar příjemně doplňují.
V souvislosti s otevřením areálu pro turisty (komentované prohlídky a slavnosti) jsou zóny zamýšlené jako shromaždiště.
K jejich sjednocení je dochází pomocí navrženého mobiliáře a jednotného povrchu. Ten je řešen litým betonem s raženou matricí.
Probarvením betonu je docíleno přirozeného vzhledu povrchu.
Mimo pěší zóny je v areálu navržen povrch z obalovaného kameniva, který je vhodný pro průmyslové prostory.
Pro mobiliář je využíváno především kombinace kovu a tahokovu. Moderně vyhlížející materiál, a prvky z něj, vnáší do historického pivovaru zajímavý kontrast a jednotlivá zákoutí sjednocují. Pokračování…

Novostavba RD s prostory pro poskytování přechodného ubytování a dětského hřiště v Kostelci U Křížků

1.11.2017- Zahájena změna stavby před jejím dokončením.

Navrhujeme zbudování dětských hřišť se zázemím a bruslařské hřiště menších rozměrů s chlazením ledu.

Dále navrhujeme dva solitérní rodinné domy, každý se samostatnými třemi bytovými jednotkami a prostory pro poskytování přechodného ubytováním do 100m².

Architektonický výraz byl zvolen tak, aby došlo k harmonickému propojení veškerých staveb ve vlastnictví stavebníka v této lokaci.
Do hlavní hmoty domu je vklíněna plocha pro parkování, čímž se objem stavby výrazně pocitově sníží.
Výrazným prvkem je šikmá střecha tvaru V, která vždy stavbě dodá pocit bezpečí a klidu. Zároveň v běžné venkovské zástavbě nezapadne, ale také nepobouří ani více konzervativní osoby.
Spodní patro volíme s cihlovým obkladem, pro jisté uzemnění poměrně obvodově rozsáhlé stavby, naopak horní patro a střechu odlehčujeme světlým dřevěným obložením nebo omítkou. Důležitým prvkem je bílý pás balkonového plného zábradlí, které přirozeně pohledově dělí patra od sebe a také působí jako hlavní horizontální prvek fasády, který budovu taktéž pocitově snižuje a usazuje.

Pokračování…

Přístavba hotelu Rozmarýn v Rakovníku

16.10.2017- Kompletní projektová dokumentace se všemi vyjádřeními dotčených orgánů byla podána na stavební úřad v Rakovníku.

Aprea vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení na základě studie ateliéru VRTIŠKA • ŽÁK

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy č.p. 139 a 140 v ulici Pražská v Rakovníku.

Rytmus i výškově dělení uliční fasády vychází přímo z existujícího objektu, na který přiléhá a pokračuje ve stejném principu kompozice stavebních otvorů a ploch.

Do ulice je objekt opatřen v části 1.NP velkými výkladci s přesunutým hlavním vstupem a recepcí objektu.

Parter následně vizuálně odlehčuje ploše fasády. Střecha je řešena bez přesahů s podfasádními okapy, aby zůstala co nejjednodušší a nejčistší.

Zlatá fasáda z perforovaného plechu by měla být v přímém kontrastu s okolní zástavbou a jasně deklarovat změnu hotelu a fakt, že došlo k nové přístavbě. Zbylé plochy objektu jsou vyhotoveny v antracitově šedém štuku.

Okna zalícovaná se zdivem v hliníkovém provedení a černé barvě.

Pokračování…

Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi

13.9.2017-Vytváříme návrh garáže s letní kuchyní a skladovými prostory.

Pro novostavbu rodinného domu ve Staré Boleslavi vzniklo několik dosti odlišných studií. V mnoha ohledech se představy projektantů lišily od klienta. V první studii jsme navrhli jednoduchou stavbu, která měla  požadovaný neogotický styl připomínat jen lícovým zdivem. Druhá studie vychází zcela z přání klienta. Postupně se však stavba stala nesrozumitelnou i pro stavitele a tak vzniká třetí studie. Klíčové je zde oddělení jednotlivých obytných funkcí objektu a výrazná středovost a symetrie, která povede ke klidu a rovnováze prostoru. Pokračování…

Realizace konceptu Výčep Braník

14.7.2017 – Předání dokončené stavby pobočky v Mělníku.

Na základě konceptu restaurací pro pivovar Braník provádíme realizační dokumentaci a autorský dozor ve vybraných provozovnách po celé České Republice.

Koncept počítá s jednoduchou opakovatelností v několika základních dispozičních schematech. Dominantním prvkem celého prostoru je samotný výčep, se zvýrazněnou cestou k němu a to pomocí prvků na podhledu a podlaze. Stoly jsou navrženy pouze ke stání. Zásadní je taktéž výrazná barevnost, která by měla oživit současný tmavší styl většiny výčepů. Doufáme, že jednoduchý, poměrně levný design si najde dostatek zájemců ze strany provozovatelů a taktéž ze strany zákazníků a to nejen klasických pivařů.

Pokračování…

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Praze Modřanech

10.7.2017- Proběhla demolice nezkolaudované přístavby.

Cílem projektu je citlivá přeměna zdevastovaného rodinného domu, za účelem vylepšení estetiky a provozu budovy.

Stávající objekt navrhujeme ponechat jen v rozsahu původního dvou domu. Přístavby, které se k domu v průběhu času přilepovaly, nemají hodnotu ani estetickou, ani se svou kvalitou provedení neslučují s požadavky na bydlení v současné době. Objemově navrhujeme objekt rozšířit ze severní strany, z důvodu statického zajištění stávající stavby. Ze strany východní, objekt zůstane ve stejném půdorysném rozsahu. Novostavbu navrhujeme podsklepenou s dvěma nadzemními podlažími a pultovou střechou s přesahem.

Ke stávajícímu objektu se stanovou střechou se zdá vhodná střecha taktéž ve sklonu, s výrazným přesahem, který bude vytvářet rovnováhu v kompozici.

Ztvárnění fasád navrhujeme v provedení bílé štukové omítky s nízkou zrnitostí, v kombinaci s výraznými prosklenými plochami a lícovým zdivem či obkladem, který je pro tuto oblast Prahy doslova charakteristický.

Ze strany zahrady bude poměrně dominantní prostor pro parkování a také přesah pultové střechy. Proto navrhujeme fasádu v obytných patrech pouze v kombinaci bílé omítky s prosklenými plochami. Tak aby svou celistvostí tvořila tato plocha fasády dostatečný kontrast s tmavou plochou parkování a nevytvářela nesoulad s členěním střechy. Proto by nebylo vhodné tuto fasádu rozčlenit na menší celky, například větším počtem menších oken, nebo doplněním fasády obkladem.

.

Pokračování…

Novostavba rodinného domu V Praze Satalicích

14.3.2017 – Vydáno sloučené stavební a územní povolení. Zároveň zahájena stavba.

Jedná se novostavbu RD v Praze Satalicích –  namísto odstraněného objektu, k němuž došlo dle schváleného výměru. Navrhujeme rodinný dům s jednou bytovou jednotkou na rovinatém pozemku. Jedná se o nepodsklepenou částečně jednopodlažní stavbu s plochou střechou a částečně dvoupodlažní stavbu se střechou sedlovou. Objekt jsou dva na sebe navázané obdélníky o přibližných rozměrech 20,5 x 7,5 m a 10 x 7 m. S podélnou orientací V-Z.

Cílem bylo navrhnout stavbu odkazující na vrchol českého purismu (funkcionalismu) s prvky vesnické lidové zástavby (sedlová střecha se sklonem nad 35°, fasády členěné na velké plochy a s materiálovým rozlišením dle užití jednotlivých částí domu) a s prvky atriového uspořádání domu (orientace oken a obytných místností do zahrady, umístění na hranu pozemku).

.

Pokračování…

Rekonstrukce rodinného domu v ulici Nad Krocínkou, v Praze Vysočanech

9.2.2017-  Zkompletována studie.

Návrh rekonstrukce rodinného domu v Praze Vysočanech. Oproti původnímu záměru zachovat stávající vzhled, došlo v průběhu navrhování k změně pohledu na věc. Proto konečný návrh narovnává nevyvážené proporční ztvárnění fasády a vytváří zcela novou podobu pojetí. Navrhujeme provětrávanou zateplenou fasádu, která umožní nejen zajímavý vzhled, ale také přinese objektu výrazné úspory ve ztrátách tepla. Interiér stavby vychází nejen z požadavků klienta, který nám umožnil výraznou vlastní realizaci našich představ.

Pokračování…

Interiér jídelny České pojišťovny v Praze na Pankráci

9.2.2017 – Výsledky měření hluku po realizaci prokázalo výrazné zlepšení. Zkrácení doby dozvuku na méně než poloviční hodnotu a z toho vyplývající prodloužení dozvukové vzdálenosti přibližně o 0,9 m společně se střední hodnotou snížení hladiny hluku v poli odražených vln –4 dB oproti v původnímu stavu před rekonstrukcí přispělo ke zlepšení akustické kvality a pohody, zvláště srozumitelnosti řeči v jídelně.

 

Cílem projektu bylo celkové zkvalitnění stravovacího prostoru zaměstnanců České pojišťovny. Návrh se zejména zabýval hlučností, nedostatkem míst k sezení a provozním schematem výdeje. Zodpovědné vedení ČP nám poskytlo volnou ruku ve tvorbě návrhu.  Gastro návrh vytvořil pan Pavel Urbanec.

Základními kameny návrhu se stala změna nevhodně rozmístěných stolů v prostoru. Dále změna celkového vzhledu tak, aby byl zcela mimo podobnost kancelářskému vzhledu interiéru, vytvoření zónování, vytvoření café. Vše se záměrem nikoliv šokovat nějakou futuristickou architekturou, ale vytvořit pouze příjemný, klidný prostor pro strávení času oběda.

.

Pokračování…