Dokumentace k územnímu řízení – územnímu souhlasu

Nabízíme vypracování dokumentace stavby k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, případně k územnímu řízení. Místo podstatně náročnějšího územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše

Jelikož v územním řízení posuzuje stavební úřad navrhovanou stavbu především z hlediska souladu s územním plánem, polohového a výškového umístění stavby, odstupů od hranic pozemku a sousedních staveb, výšky stavby atd., je hlavním podkladem pro vydání územního rozhodnutí schválený územní plán obce, resp. regulační plán, případně jiné územně plánovací podklady. Výsledkem územního řízení je vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu. Rozhodnutí o umístění stavby je potřeba mimo: stavební úpravy, udržovací práce, drobné a vnitřní stavby.
Stavební úřad může spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.
Cena za dokumentaci k vydání rozhodnutí o umístění stavby se pohybuje kolem 15% z celkové ceny projektu. Tedy pro rodinný dům s předpokládanou cenou výstavby 5 mil. Kč jde o cenu okolo 75 tisíc Kč.