Dokumentace k žádosti o stavební povolení

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace k podání žádosti o stavební povolení. Stavební úpravy nevyžadují podle zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se vzhled stavby. V ostatních případech je nutné o stavební povolení a zároveň o územní souhlas požádat, přičemž příslušný stavební úřad může vydání územního souhlasu sloučit s vydáním souhlasu ke stavebnímu povolení. V tomto případě je nutno si uvědomit, že územní řízení je vždy veřejné, zatímco stavební povolení není. I ve sloučeném řízení se pak vydávají oddělené výroky, a to pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Ty se pak mohou navzájem podmiňovat.

Rozsah dokumentace pro žádost o stavební povolení obsahuje Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu, Situaci stavby, Dokladovou část a Zásady organizace výstavby. Hlavní částí je složka Dokumentace stavby, obsahující Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část, Požárně bezpečnostní řešení, Techniku prostředí staveb (vytápění staveb, zařízení vzduchotechniky, zařízení zdravotně technických instalací, zařízení elektrotechniky).

Všechny části složky Dokumentace stavby zpravidla obsahují část textovou a výkresovou.

Cena za dokumentaci k vydání stavebního povolení se pohybuje kolem 22% z celkové ceny projektu. Tedy pro rodinný dům s předpokládanou cenou výstavby 5 mil. Kč jde o cenu okolo 110 tisíc Kč. Při sloučené žádosti o vydání územního souhlasu se stavebním povolením se cena navýší na 150 tisíc Kč.