Dokumentace pro provádění stavby

Vypracujeme na základě požadavku stavebníka dokumentaci určenou přímo pro provádění stavby do té úrovně, aby umožnila stavbu provést. Dokumentace doplněná o položkový rozpočet  je vhodná pro výběr dodavatele stavby.

Dokumentace pro provádění stavby zahrnuje jak technologické, technické, tvarové, hmotové a materiálové, tak i dispoziční a provozní řešení stavby. Je předmětem určení závazných požadavků na jakost, množství,  charakteristické vlastnosti díla, instalovaných zařízení a konečného provedení stavby.

Hlavním důvodem investice do DPS je fakt, že i přes vyšší náklady na vyhotovení DPS, dokáže následně během stavby mnoho peněz ušetřit. Lze rozsah DPS domluvit dle přání a potřeb – stavebně konstrukční část, zdravotechnika , vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace atp.

Na základě vypracované DPS je vydáno stavební povolení, které je nezbytné k provedení stavby nebo její rekonstrukce.