Dozorování staveb

Hlavním činností technického dozoru investora je vykonávat pro klienty technickou a kontrolní činnost. Což zahrnuje kontrolu výstavby, aby byla v souladu s projektovou dokumentací. Přejímaní dokončených stavebních výkonů. Dále kontrolu stavební činnosti s ohledem na podmínky stavebního povolení, informační činnost, zajištění dokumentace ke kolaudaci a soupis vad a nedodělků.