Rekonstrukce

Rekonstrukce a vestavba 5* Hotelu palace Evropa v Mariánských Lázních

Aprea vytváří ve spolupráci s interiérovými architekty projekt interiéru 5* hotelu a navazuje tak na architektonickou studii ateliéru A69. Aprea zde taktéž od roku 2012 zastává pozici technického a koordinačního dozoru investora.

Cena Petra Parléře-Obnova kulturního domu ve Vodňanech

Princip řešení byl navržen, tak aby stavby stal živou a viditelnou stavbou. Prvním aspektem řešení je množství zadaných funkcí, který má stavba plnit vzhledem ke svému objemu. Vstup do objektu je řešen ze severní strany, stejně jako stávající vstup. Ve vstupní hale byla navržena šatna pro návštěvníky divadla. Ze vstupního prostoru je možné přejít do administrativní části pro zaměstnance kulturního domu či do kavárny a mateřského centra. Administrativní část se skládá ze čtyř samostatných kanceláří a vlastním hygienickým zázemím. Mateřské centrum je navrženo jako velká multifunkční místnost s pracovní částí pro ruční práce, hrací částí a kuchyňskou částí. Mateřské centrum má také vlastní hygienické zázemí. Kavárna je navržena přibližně pro 30 osob s barem a dětským koutkem, který je přímo navázán na mateřské centrum. Z kavárny a mateřského centra je možný vstup na dětské hřiště v přilehlém parku. Za vstupní halou a šatnovou částí se nachází foyer, které se stalo „hlavní křižovatkou“ této budovy. Z tohoto prostoru je přístupný hlavní sál, kinosálek kavárna a knihovna. Je zde navržen bufet, který bude využíván v době divadelní přestávky. Hlavní hala byla navržena jako multifunkční prostor blackbox theatre, který svou variabilitou umožňuje sestavy různých elevací využitím praktikáblů. Navržené varianty sestav jsou kukátková elevace, arénová elevace, sestava pro velký kinosál, viz. grafická část 4. Blackbox theatre bude technicky obsluhován z „můstku“ ve druhém nadzemním podlaží pro ovládání světel, zvuku a přístupný z foyer. Na tento sál přímo navazuje krček pro možnost vjezdu automobilu do sálu a bufet s vlastním skladem, který bude využíván jako bar při plese. Na sál je dále navázán sklad praktikáblů, stolů a židlí. Vedle sálu blackbox theatre se nachází malý kinosál s kapacitou 45 osob. Pro tyto dva sály je společné hygienické zázemí, které je přístupné z foyer. Byla zde navržena knihovna, která je také přístupná z foyer s kapacitou 35 000 knih s oddělením pro dospělé a děti. Byly zde navrženy rozšířené prostory mezi regály knih, které tvoří samostatně oddělené pracoviště s počítačem. Na knihovnu je přímo navázané zázemí pro zaměstnance knihovny. V prvním podzemním podlaží budovy se nachází depozitní sklad knih, který je na knihovnu přímo navázán, dále dílny, kotelna a strojovna vzduchotechniky. Jižní část objektu je ponechána jako zázemí účinkujících. Jsou zde navrženy pánské a dámské šatny v přízemí a v patře klubovny a zkušebna kapel. Klubovny je možno při větší kapacitě účinkujících možno rozšířit na šatny. Exteriér budovy je tvořen prosklenou fasádou s předsazenou konstrukcí z děrovaného plechu Cortenu.

Revitalizace čistírny osiv na bytový dům v Jankovcově ulici v Praze

Řešený dům je nárožní objekt nacházející se v Jankovcově ulici. Rekonstrukcí na obytný soubor sloužící hlavně k bytovým účelům naváže na nově vybudovaný bytový komplex, který se nachází v dvorní části z pohledu rekonstruovaného objektu. Nově rekonstruovaný objekt bude svým vnitřním dispozičním členěním odpovídat standardnímu provedení bytových domů. Na parcele č. 547/2 v současnosti stojí dva objekty, které jsou vzájemně propojeny. Jeden 8-podlažní objekt sloužil jako čistírna osiv a druhý, menší, 5- podlažní objekt, sloužil jako provozní budova. V současné době je celý objekt nevyužíván. Stávající nebytový objekt bude rekonstruován za účelem vzniku obytného souboru a v přízemí i s nebytovými jednotkami.

Přístavba hotelu Rozmarýn v Rakovníku

Aprea vypracovala projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení na základě studie ateliéru VRTIŠKA • ŽÁK. Jedná se o přístavbu a stavební úpravy č.p. 139 a 140 v ulici Pražská v Rakovníku.Rytmus i výškově dělení uliční fasády vychází přímo z existujícího objektu, na který přiléhá a pokračuje ve stejném principu kompozice stavebních otvorů a ploch.Do ulice je objekt opatřen v části 1.NP velkými výkladci s přesunutým hlavním vstupem a recepcí objektu.Parter následně vizuálně odlehčuje ploše fasády. Střecha je řešena bez přesahů s podfasádními okapy, aby zůstala co nejjednodušší a nejčistší.Zlatá fasáda z perforovaného plechu by měla být v přímém kontrastu s okolní zástavbou a jasně deklarovat změnu hotelu a fakt, že došlo k nové přístavbě. Zbylé plochy objektu jsou vyhotoveny v antracitově šedém štuku. Okna zalícovaná se zdivem v hliníkovém provedení a černé barvě.

Studie rozvoje areálu pivovaru Krušovice s důrazem na exkurzní trasu

Záměrem studie je zpřístupnění areálu pivovaru a zvýšení atraktivity pro turisty. Významným bodem studie je přesunutí a navýšení kapacity parkovacích ploch a otevření nádvoří pro veřejnost. Z tohoto důvodu je nádvoří nově doplněno sezónním bistrem, které slouží pro rychlé občerstvení, vnitřní a venkovní posezení. Dále se studie zabývá exkurzní trasou, na které je navržen nový bod prohlídky (CTK), několik photopointů a cesta s piktogramy. Trasa je rozšířena o galerii s historickými exponáty a interaktivními místnostmi v nové stáčírně. Návrh také řeší úpravu parku před areálem. Cílem je navržení relaxačního prostoru pro místní obyvatele, ale i pro turistické skupiny a rodiny s dětmi. Podstatným bodem je molo pro návštěvníky u  velkého rybníka, který by mohl být v budoucnu také otevřen veřejnosti a využíván na setkávání místních obyvatel, pikniky a festivaly. Prvním rozšířeným návrhem byla kompletní studie muzea.

Studie rozvoje areálu pivovaru ve Velkém Březně

Projekt se zabývá pivovarem Velké Březno, ležícím nedaleko Ústí nad Labem. V katastrálním území Velké Březno. V průmyslovém areálu o rozloze 2,68 ha se nachází soubor přibližně 14ti budov. Hlavním záměrem studie je sjednocení areálu pivovaru. Jelikož proběhly a dále probíhají rekonstrukce jednotlivých objektu, návrh respektuje již započatý styl. Fasády jsou navrženy v bílé barvě, doplněné o žluté detaily, které objektům vrací historickou podobu. Dalším cílem návrhu je do objektu vnést zeleň a zajímavá zákoutí. V areálu jsou proto navrženy čtyři pěší zóny, které nezasahují do provozu, ale pivovar příjemně doplňují. V souvislosti s otevřením areálu pro turisty (komentované prohlídky a slavnosti) jsou zóny zamýšlené jako shromaždiště. K jejich sjednocení je dochází pomocí navrženého mobiliáře a jednotného povrchu. Ten je řešen litým betonem s raženou matricí. Probarvením betonu je docíleno přirozeného vzhledu povrchu. Mimo pěší zóny je v areálu navržen povrch z obalovaného kameniva, který je vhodný pro průmyslové prostory. Pro mobiliář je využíváno především kombinace kovu a tahokovu. Moderně vyhlížející materiál, a prvky z něj, vnáší do historického pivovaru zajímavý kontrast a jednotlivá zákoutí sjednocují.

Rekonstrukce rodinného domu v ulici Nad Krocínkou, v Praze Vysočanech

qwNávrh rekonstrukce rodinného domu v Praze Vysočanech. Oproti původnímu záměru zachovat stávající vzhled, došlo v průběhu navrhování k změně pohledu na věc. Proto konečný návrh narovnává nevyvážené proporční ztvárnění fasády a vytváří zcela novou podobu pojetí. Navrhujeme provětrávanou zateplenou fasádu, která umožní nejen zajímavý vzhled, ale také přinese objektu výrazné úspory ve ztrátách tepla. Interiér stavby vychází nejen z požadavků klienta, který nám umožnil výraznou vlastní realizaci našich představ.

Energeticky úsporné projekty objektů ČD Cargo

V rámci dotačních programů Aprea zpracovala stavební část, úpravu topného systému, bleskosvod, úpravu osvětlení včetně položkového rozpočtu. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů rotund v Mostě a Českých Budějovicích, určených k opravě vozidel ČD Cargo.

Rekonstrukce objektu ubytovny PČR v Českých Budějovicích

Projekt na rekonstrukci stávající ubytovny PČR v Českých Budějovicích. Stavebními úpravami dojde ke změně na sedmi podlažích z ubytovny na administrativní funkci. Dále se návrh týká vstupní části objektu. Projekt obsahuje silnoproud,slaboproud,zdravotechniku,vzduchotechniku,požární řešení,měření a regulaci topného systému.

Rekonstrukce objektů AV ČR

V rámci projektů realizace úspor energií, provedla Aprea v roce 2012 projekt a energetickou koncepci pro Fyziologický a Biolgický ústav Akademie věd ČR.

Rekonstrukce školicího objektu Policie ČR v Lišově

Rekonstrukce školicího objektu Policie ČR v Lišově v Jižních Čechách. Aprea zvítězila ve výběrovém řízení na dvoustupňový projekt a autorský dozor. Projekt taktéž obsahuje energetický audit a energetickou koncepci objektu. Projekt a realiazce 2012.

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Praze Modřanech

Cílem projektu je citlivá přeměna zdevastovaného rodinného domu, za účelem vylepšení estetiky a provozu budovy. Stávající objekt navrhujeme ponechat jen v rozsahu původního dvou domu. Přístavby, které se k domu v průběhu času přilepovaly, nemají hodnotu ani estetickou, ani se svou kvalitou provedení neslučují s požadavky na bydlení v současné době. Objemově navrhujeme objekt rozšířit ze severní strany, z důvodu statického zajištění stávající stavby. Ze strany východní, objekt zůstane ve stejném půdorysném rozsahu. Novostavbu navrhujeme podsklepenou s dvěma nadzemními podlažími a pultovou střechou s přesahem. Ke stávajícímu objektu se stanovou střechou se zdá vhodná střecha taktéž ve sklonu, s výrazným přesahem, který bude vytvářet rovnováhu v kompozici. Ztvárnění fasád navrhujeme v provedení bílé štukové omítky s nízkou zrnitostí, v kombinaci s výraznými prosklenými plochami a lícovým zdivem či obkladem, který je pro tuto oblast Prahy doslova charakteristický. Ze strany zahrady bude poměrně dominantní prostor pro parkování a také přesah pultové střechy. Proto navrhujeme fasádu v obytných patrech pouze v kombinaci bílé omítky s prosklenými plochami. Tak aby svou celistvostí tvořila tato plocha fasády dostatečný kontrast s tmavou plochou parkování a nevytvářela nesoulad s členěním střechy. Proto by nebylo vhodné tuto fasádu rozčlenit na menší celky, například větším počtem menších oken, nebo doplněním fasády obkladem.

Restaurace a pivovar na Národní třídě v Praze

Aprea vypracovala projekt pro zadání stavby na restauraci a pivovaru v prostorách kláštera Voršilek na Národní třídě v Praze. Interiér přeměny prostor bývalé Klášterní vinárny, později pizzerie Coloseum vypracoval ateliér DL studio.

Rekonstrukce objektů PČR Brno-Řečkovice

Společnost Aprea aktualizovala projekt pro Policii České republiky v Brně - Řečkovicích, který bych zpracován v rámci Realizací úspor energií. Projekt zahrnoval zateplení fasády, výměnu oken. Projekt je vypracován k výběru vhodného dodavatele.

Studie využitelnosti objektu v Praze v Holečkově ulici

Studie využitelnosti nádherného objektu v Praze v Holečkově ulici. Původně benediktýnský klášter postaven v novorománském slohu a vyzdoben v ojedinělém beuronském stylu. Po uzavření kláštera užíván Českou Poštou. V 1.NP v rámci návrhu vznikají kancelářské prostory a prostory pro vysokou školu. Taktéž ve 2.NP. Třetí nadzemní podlaží bude sloužit jako studentské ubytování. Stejně tak lze využít i podkrovní část. Návrh se snaží maximálně respektovat současné dispoziční rozložení budovy tak, aby stavební zásahy byly co možná nejmenší.

Rekonstrukce lázeňského domu Rozkvět v Mariánských Lázních

The new hotel Rozkvět is located in the centre of a beautiful spa town Mariánské Lázně in the Czech Republic. The hotel consists of two historical buildings. The main building with its large portico on the façade is dominating the square. The second building connects with the first along a south façade and is facing the central park. More... The hotel has on its six floors 50 rooms, a grand restaurant for 90 guests, a balneo part with a pool and a café and boutique accessible from street. All the floors are reachable by the stairs as well as elevators. The entrance for guests is situated in the lowest floor, which is designated as the underground floor and it is equipped with brick barrel vaults. A pool and a balneo part of the hotel as well as the background for employees are on this floor too. After ascending stairs behind the entrance the guests reach a reception on the first floor. Next to the reception desk is located the café, the boutique and offices for management. There are also 8 rooms along a south façade facing the central park. Always 14 rooms per floor are situated on the second, the third and the fourth floor. The grand restaurant with a kitchen and a technical background of the hotel is on the last fifth floor. The restaurant is the nicest part of the whole hotel. It has a partly glazed roof and walls that can be open in the warm weather. The view on the town centre and spa colonnade is spectacular.

Koncepční studie nástavby domu v Praze, Opletalově ulici

Koncepční studie řeší nástavbu domu v ulici Opletalova v centru Prahy. V této studii navrhujeme dvoupodlažní nástavbu s 8 byty a využíváme částečně podkroví. More...S ohledem na neznalost statické únosnosti stávajícího domu a dopad na okolní objekty z hlediska proslunění volíme právě tuto variantu nástavby. Nabízíme byty různých velikostí. Hmotu stávajícího domu ponecháváme a ctíme včetně dekoru a hlavní římsy a dostavujeme odlehčeným objemem. Tato koncepce nabízí řadu variant, které jsou patrné z výkresové dokumentace. Varianty se týkají nejen fasády nástavby, ale především úpravy bytů ve smyslu spojování / rozdělování a využití střechy pro terasy, atd. Navrhujeme instalaci výtahu do dvora stávajícího domu.

Nástavba bytového domu v Bořivojově ulici v Praze

Návrh dvoupodlažní nástavby bytového domu v Praze na Žižkově o čtyřech bytových jednotkách. V současné době je okolní prostor zastavěn bytovými domy o 4-6 nadzemních podlažích. Zastřešení bytových domů sedlovou střechou, v některých případech s realizovanou půdní nástavbou. Jedná se o bytovou zástavbu z druhé poloviny 19.stol. ve stylu neoklasicistním. Proto navrhujeme do ulice střechu se stejným sklonem a respektujeme osovost okenních otvorů a zachování výrazných říms. Nástavbu však nepojímáme jako repliku fasády stávající, tedy bez zdobných fasádních prvků. Do dvora navrhujeme střechu částečně pultovou, tak aby se navýšila světlá výška obytných místností v 6.NP. Zároveň navrhujeme do dvorní části domu zřízení balkonů a oken s nižším parapetem. Tím se zvýší komfort bydlení nově navrhovaných jednotek. Součástí návrhu je umístění proskleného výtahového tubusu na dvorní fasádu domu. Nástup do jednotlivých podlažích bude na mezipodesty schodiště.

Stomatologické centrum v Praze 1

Rekonstrukce objektu v Praze v ulici Nekázanka. Po vypracování studie dojde k přeměně na Stomatologické centrum většího rozsahu.

Rekonstrukce rodinného domu v Suchomastech

Rekonstrukce objketu v Suchomastech u Koněprus. Rodinný dům je určen převážně k víkendovým pobytům. Rekonstrukcí prošel nejen interiér, ale došlo také k vylepšení vzhledu fasády. Hlavním novým prvkem je výrazné okno z průchodem na nově vzniklou terasu na zahrádku, která je zařízlá do skály.Projekt 2011. Realizace 2011. Aprea dodavatelem na klíč.

Půdní vestavba v Preslově ulici v Praze-Smíchově

Navrhujeme 7 bytů v půdní vestavbě v Preslově ulici v Praze-Smíchově. Dva byty jsou řešeny jako mezonetové. Jde o byty menších užitných ploch, dle poptávky. V rámci nástavby se řeší rekonstrukce objektu, výměna střešní krytiny, výstavba výtahu ve dvoře. Projekt 2010-2011. Realizace 2012.

Rekonstrukce železničních stanic ČD a.s.

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 51 objektům železničních stanic po celé ČR. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Vě většině případů projekt také řešil rekonstrukci sociálních zařízení a veřejné prostory pro odbavení. Dále rekonstrukce otopného systému, rozvody vody a kanalizace, rekonstrukce elektrických rozvodů. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010-2011. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů SŽDC

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 8 objektům SŽDC po celé ČR. Jednalo se o objekty administrativy, železniční stavědla a železniční správy a údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010-2011. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů ŘSD

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 3 objektům ŘSD. Jednalo se o objekty správy a údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2010. Realiace zatím neurčena vzhledem k nedostatku peněz.

Rekonstrukce objektů České pošty

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 19 objektům České pošty. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech. Projekt včetně položkového rozpočtu vhodný nejen k získání dotací a stavebního povolení, ale také k výběru dodavatele. Projekt 2008-2009. Realiace u vybraných objektů

Rekonstrukce objektů Policie ČR

V rámci projektu Realizace úspor energií vypracovala Aprea projektovou dokumentaci k celkem 22 objektům Policie ČR. Jednalo se o objekty administrativy, služebny, ubytovny, sportovní objekty a objekty údržby. Projekt zahrnoval výměnu oken, zateplení a opravy fasády, zateplení a návrh nové skladby střech.Projekt sloužil pro žádost o dotace. Projekt 2009-2010. Realizace probíhá u vybraných objektů. Aprea se neúspěšně účastnila výběrových řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Rekonstrukce a nástavba RD v Černošicích

Vilka v poklidné části Černošic si přímo říká o navýšení svého potenciálu směrem do ulice. Nyní působí utopená v terénu.

Rekonstrukce rekreační chaty v Buši

Rekonstrukce vyhořelé rekreační chaty z první republiky. Objekt se nachází v nádherném prostředí okolí Slapské přehrady, avšak nikoliv v chatové oblasti. Navrhujeme poměrně věrnou kopii této malebné chatky, s výraznými změnami pouze v interiéru, který tak bude lépe sloužit k pobytu. Chata je navržena ze sruboviny.

Hnutí Duha

Aprea pomáhá s realizací projektů Hnutí Duha.