loader

Projektová dokumentace

Nabízíme vypracování projektů staveb a k nim příslušnou dokumentaci dle individuálních požadavků klienta a stavebního úřadu pro danou stavbu. Projektová dokumentace může být vytvořena v několika stupních. Současně je každá dokumentace strukturována do jednotlivých částí, přičemž první z nich je Průvodní zpráva, dále Souhrnná technická zpráva, obsahuje také Situační výkresy v požadovaných rozměrech a také Dokumentace objektů a technických nebo technologických zařízení. Poslední částí je část Dokladová.

PD_web

Dokumentace o vydání rozhodnutí o umístění stavby (uzemní rozhodnutí). Na základě takové dokumentace je povoleno umístění stavby. To platí i pro zjednodušené řízení (územní souhlas). 

Na DÚR navazuje dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje vlastní konstrukční, prostorové a materiální řešení podle požadavků klienta tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, hygienických nebo energetických).

Dokumentace pro vydání společného povolení je spojení DSP a DÚR v jednotný stupeň.

V případě, že není nutné stavební povolení, je dokumentace pro ohlášení stavby obsahově identická jako DSP.

Následně se vytváří dokumentace pro provedení stavby, což je detailně propracovaná dokumentace s konkrétním technickým řešením sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu vlastnímu provedení. Slouží také jako podklad pro stavební dozor.

Kvůli velkému rozsahu informací se dokumentace pro provedení stavby vypracovává ve větším měřítku, součástí projektové dokumentace pro provedení stavby jsou:

  • situační výkresy
  • stavební výkresy s detaily a výpisy prvků,
  • statické výpočty,
  • konstrukční výkresy,
  • technické zařízení budov a jakékoliv nadstandardní technologie, například bazén, vzduchotechnika nebo rekuperace.

V případě, že se na stavbě vyskytnou změny oproti DSP, po dokončení stavby se zpracuje dokumentace skutečného provedení stavby, která se předkládá ke kolaudaci domu.